Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów (dalej „Rozporządzenie MiCA”, z ang. markets in crypto assets regulation) ustanawia jednolite wymogi dotyczące oferty publicznej i dopuszczania do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniądzem, tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także wymogi w odniesieniu do dostawców usług w zakresie kryptowalut.

Rozporządzenie MiCA weszło w życie 29 czerwca 2023 r., jego przepisy zaczną obowiązywać od dnia 30 grudnia 2024 r., niemniej na dzień 30 czerwca przypada rozpoczęcie częściowego stosowania Rozporządzenia MiCA w zakresie dotyczącym tokenów powiązanych z aktywami („ART”, z ang. asset-referenced token) i tokenów będących pieniądzem elektronicznym lub e-pieniądzem („EMT” z ang. electronic money token).

Rozporządzenie MiCA wiąże w całości oraz jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na gruncie regulacji krajowych trwają aktualnie prace nad aktami delegowanymi do Rozporządzenia MiCA. Na II kwartał 2024 r. planowane jest przyjęcie projektu ustawy o kryptoaktywach. Zgodnie z komunikatem Rady Ministrów, najważniejszymi rozwiązaniami przewidzianymi w proponowanych przepisach są:

  • wyznaczenie KNF jako organu właściwego w zakresie stosowania rozporządzenia 2023/1114 i wprowadzenie narzędzi służących skutecznemu wykonywaniu przez KNF nadzoru i realizacji postanowień przedmiotowego rozporządzenia,
  • określenie obowiązków emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy,
  • przyznanie KNF środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane,
  • wprowadzenie możliwości nakładania sankcji przez KNF na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także wprowadzenie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie m.in. możliwości nałożenia kary pieniężnej na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami lub realizujące takie transakcje. Przewiduje się również wyposażenie KNF w środki sankcyjne adresowane do dostawców usług w zakresie kryptoaktywów,
  • wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych. Surowość środków penalnych będzie uzależniona od stopnia przewinienia i będzie pozostawała w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, w tym przede wszystkim konsumentów, ochronę państwa i inwestorów,
  • ustalenie zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. Projektowane rozwiązanie przewiduje stworzenie katalogu sytuacji, w których ujawnienie informacji nie stanowi niedochowania tajemnicy zawodowej. Zostaną określone także podmioty, wobec których ujawnienie ww. informacji nie będzie naruszeniem,
  • wprowadzenie możliwości składania oświadczeń woli w formie elektronicznej w odniesieniu do usług dotyczących kryptoaktywów lub ich oferty publicznej. Przewiduje się nadanie tak złożonemu oświadczeniu woli mocy równej oświadczeniu złożonemu w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

Numer projektu: UC2 – https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-kryptoaktywach

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top