Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej

Zgodnie z aktualnym jeszcze brzemieniem art. 78 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadku nadpłaty podatku powstałej w następstwie wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z prawem unijnym, oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o zwrot nadpłaty przed terminem albo w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub publikacji sentencji orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub od dnia, w którym uchylono lub zmieniono w całości lub w części akt normatywny.

Zgodnie z nowelizacją ordynacji podatkowej, podatnikowi przysługiwać będzie oprocentowanie nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia unijnego lub krajowego trybunału za okres od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu, niezależnie od tego, kiedy złoży wiosek o zwrot. Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej jest konsekwencją zapadłego w dniu 8 czerwca 2023 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-322/22.

Tym samym, zgodnie z projektowanymi przepisami, oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń TSUE przysługiwało będzie za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu (zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych), niezależnie od czasu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty względem publikacji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Projektowane przepisy przewidują jeszcze jedną bardzo ważną zmianę, związaną z innym wyrokiem TSUE z dnia 27 marca 2019 r. (sprawa C-545/17). W następstwie stanowiska wyrażonego przez TSUE, planowane jest wprowadzenie do krajowych przepisów rozszerzenie domniemania zachowania terminu przy wnoszeniu pism do organów podatkowych. Domniemanie dotyczyć ma również pism nadanych „u dowolnego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej” oraz otrzymanych „przez dowolnego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej”. Link do przebiegu legislacyjnego projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386204/katalog/13064204#13064204

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top