Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli

W dniu 17 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości.

Nowe przepisy to pokłosie zapadłego w dniu 4 lipca 2023 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 14/21), dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP definicji budowli. W ocenie Trybunału, definicja budowli, która odsyła do przepisów prawa budowlanego, jest nieprecyzyjna i nie pozwala na jednoznaczne ustalenie przedmiotu opodatkowania. Na skutek wydania ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego aktualnie obowiązujący przepis zawierający definicję legalną budowli traci moc prawną po upływie 18 miesięcy.

W następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, MF zaproponowało nową definicję budowli, która nie będzie – jak dotychczas – odwoływać się do przepisów pozapodatkowych. Zgodnie z wyjaśnieniami MF, budowlą będą obiekty wykonane z użyciem wyrobów budowlanych wymienione w załączniku nr 4 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także instalacje i urządzenia, jeżeli stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową.

Ponadto, poza obiektami wymienionymi w załączniku, pojęciem budowli zostaną objęte również, wykonane z użyciem wyrobów budowlanych:

  • części budowlane urządzeń, niestanowiących części budowli składającej się z obiektu wymienionego w załączniku nr 4 do ustawy oraz instalacji i urządzeń tworzących z nim całość  techniczno-użytkową, tj. m.in. części budowlane kotłów i pieców przemysłowych,
  • części budowlane elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych,
  • fundamenty pod maszyny oraz urządzenia, odrębne pod względem technicznym od tych maszyn i urządzeń,
  • przyłącza do obiektu budowlanego.

Choć MF zrezygnowało z odwołania się do przepisów budowlanych, to zaproponowana definicja jawi się jako nieprecyzyjna. Przykładowo wątpliwości budzi zawarte w projektowanym przepisie pojęcie „wyrobów budowlanych”. Projektodawca nie wskazuje czym owe wyroby są. Projektowane przepisy nie wskazują ponadto, co należy rozumieć pod pojęciem wykonywania czegoś „z użyciem” wyrobów budowlanych.

W świetle niejednoznaczności projektowanych przepisów należy oczekiwać dalszych zmian legislacyjnych bądź stosowych wyjaśnień MF.

Projekt ustawy wprowadza również zmiany w opodatkowaniu garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. Takie garaże będą uznawane za część mieszkalną budynku, a w konsekwencji objęte stawką podatku od nieruchomości właściwą dla budynków mieszkalnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12386262/

Powyższe zmiany mogą znacząco wpłynąć na opodatkowanie nieruchomości, co wymaga dokładnej analizy posiadanych budynków lub budowli w kontekście ich opodatkowania.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top