Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

W dniu 24 maja 2024 r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw  w zakresie zrównoważonego rozwoju (z ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD).

Dyrektywa w sprawie należytej staranności przewiduje dla określonych przedsiębiorców obowiązki w zakresie należytej staranności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych.

Zgodnie z założeniami projektu dyrektywy przedsiębiorstwa będą miały obowiązek m.in.:

  • uwzględniania należytej staranności w polityce przedsiębiorstw i zarządzaniu ryzykiem (art. 5),
  • identyfikacji, oceny i priorytetyzacji faktycznych i potencjalnych negatywnych skutków (art. 6 i 6a),
  • zapobiegania potencjalnym negatywnym skutkom (art. 7),
  • wstrzymania faktycznych negatywnych skutków (art. 8) oraz podejmowania działań naprawczych (art. 8c),
  • znaczącego angażowania interesariuszy w procesie należytej staranności (art. 8d),
  • wdrożenia procedur skargowych umożliwiających złożenie skarg w przypadku uzasadnionych obaw dotyczących faktycznych lub potencjalnych negatywnych skutków w działalności przedsiębiorstw (art. 9),
  • monitorowania skuteczności i adekwatności podejmowanych działań w zakresie należytej staranności (art. 10),
  • publikowania na stronie internetowej przedsiębiorstwa sprawozdania rocznego w odniesieniu do kwestii objętych dyrektywą (art. 11),
  • przyjęcia i realizacji planu transformacji na rzecz łagodzenia zmian klimatycznych (art. 15).

Artykuł 22 dyrektywy CSDDD reguluje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorstw za szkody, które powstaną w wyniku negatywnych skutków działalności biznesowej.

Dyrektywa zacznie obowiązywać po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 2 lata na wdrożenie przepisów i procedur administracyjnych implementujących przepisy dyrektywy.

Przewiduje się stopniowe podejście do stosowania zasad określonych w dyrektywie. W pierwszej kolejności przepisy będą miały zastosowanie – po 3 latach od wejścia w życie dyrektywy – do największych przedsiębiorstw z UE, które zatrudniają ponad 5000 pracowników i odnotowały w ostatnim roku finansowym obrót netto w skali świata w wysokości ponad 1 500 mln euro. W przypadku przedsiębiorstw spoza UE obowiązywał będzie obrót netto wygenerowany w UE w wysokości ponad 1 500 mln euro.  Po 4 latach od wejścia w życie dyrektywy, progi odnoszące się do przedsiębiorstw unijnych objętych dyrektywą będą wynosić 3000 pracowników i 900 mln euro światowego obrotu netto. Po 5 latach przepisy dyrektywy obejmą przedsiębiorstwa o najniższych progach wskazanych w art. 2 dyrektywy.

Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dyrektywa-w-sprawie-nalezytej-starannosci\

Przebieg procesu legislacyjnego dostępny pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/HIS/?uri=CELEX:52022PC0071

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top