radcaprawny

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE

W dniu 12 lipca 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. Czym jest AI Act? MOWA o tzw. #AIAct (z ang. Artificial Intelligence Act) – czyli o europejskich regulacjach prawnych dotyczących systemów sztucznej inteligencji. AI Act dotyczy przede wszystkim dostawców, […]

AI Act opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE Read More »

Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r.

W dzisiejszym wpisie wskazuję ważne zmiany w prawie i podatkach, które wchodzą w życie od 1 lipca 2024 r. O czym warto pamiętać? ❶ WZROST MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do 4300 zł, a stawka godzinowa do 28,10 zł. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrosną również kwoty niektórych

Zmiany w podatkach i prawie od 1 lipca 2024 r. Read More »

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych

Z dniem 1 lipca 2024 r. weszły w życie przepisy regulujące obowiązki platform cyfrowych w zakresie przekazywania do organów podatkowych danych o określonych sprzedawcach i transakcjach. DAC-7 to część zbioru unijnych regulacji prawnych określanych jako Dyrektywy w sprawie Współpracy Administracyjnej (z ang. Directive on Administrative Cooperation). Pierwotna Dyrektywa w sprawie Współpracy Administracyjnej (Dyrektywa 2011/16/UE) została

Dyrektywa DAC-7 już obowiązuje. Nowe obowiązki informacyjne platform cyfrowych Read More »

Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów (dalej „Rozporządzenie MiCA”, z ang. markets in crypto assets regulation) ustanawia jednolite wymogi dotyczące oferty publicznej i dopuszczania do obrotu na platformie obrotu kryptoaktywów innych niż tokeny powiązane z aktywami i tokeny będące e-pieniądzem, tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także wymogi w odniesieniu do

Nowe ramy prawne dla rynku kryptoaktywów: Wprowadzenie Rozporządzenia MiCA (EU) 2023/1114 Read More »

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona!

W dniu 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz.U. poz. 928), która implementuje unijną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. „Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Ustawa reguluje: Jak wskazują przedstawiciele Rady Ministrów,

Ustawa o ochronie sygnalistów ogłoszona! Read More »

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej

Zgodnie z aktualnym jeszcze brzemieniem art. 78 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, w przypadku nadpłaty podatku powstałej w następstwie wyroku TSUE stwierdzającego niezgodność polskich regulacji z prawem unijnym, oprocentowanie przysługuje za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu – pod warunkiem złożenia przez podatnika wniosku o

Nowe zasady oprocentowania nadpłat – projekt zmian w ordynacji podatkowej Read More »

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli

W dniu 17 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nowe przepisy to pokłosie zapadłego w dniu 4 lipca 2023 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. SK 14/21), dotyczącego niezgodności z Konstytucją RP definicji budowli. W ocenie Trybunału, definicja budowli, która odsyła

Nowy projekt zmian w podatku od nieruchomości – zmiana definicji budowli Read More »

Kolejny podatnik obroniony przed zarzutami organów podatkowych

❗  ❗  ❗ W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie

Kolejny podatnik obroniony przed zarzutami organów podatkowych Read More »

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD)

W dniu 24 maja 2024 r. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw  w zakresie zrównoważonego rozwoju (z ang. Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). Dyrektywa w sprawie należytej staranności przewiduje dla określonych przedsiębiorców obowiązki w zakresie należytej staranności w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ich działalności dla poszanowania praw człowieka i kwestii środowiskowych. Zgodnie

Projekt dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSDDD) Read More »

Kolejna próba zakwestionowania odliczenia VAT przez fiskus nieskuteczna

W dniu 16 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) ogłosił publikację wyroku o sygn. akt I FSK 175/20 z dnia 26 kwietnia 2024 r. Sąd uchylił zaskarżony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a nawet poszedł dalej, bo uchylił także decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Sprawa dot. oszustwa podatkowego w postaci tzw.

Kolejna próba zakwestionowania odliczenia VAT przez fiskus nieskuteczna Read More »

Scroll to Top